Privacy

Oops...
Slider with alias default1 not found.

Live Your Dream Foundation (LYDF) zet zich in voor chronisch zieke jongeren en jongeren die een weerstand hebben ervaren. Wij hechten grote waarde aan het vertrouwen van onze doelgroep en alle andere betrokkenen in onze stichting, dus ook op het vlak van privacy.

LYDF is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar deelnemers en vrijwilligers en heeft daarmee de plicht om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. In bijgaande privacyverklaring leest u hoe LYDF met uw privacy en de door u aan LYDF toevertrouwde gegevens omgaat.

 • PRIVACYVERKLARINGInleidingLive Your Dream Foundation (LYDF) zet zich in voor chronisch zieke jongeren en jongeren die een weerstand hebben ervaren. Wij hechten grote waarde aan het vertrouwen van onze doelgroep en alle andere betrokkenen in onze stichting, dus ook op het vlak van privacy. LYDF is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar deelnemers en vrijwilligers en heeft daarmee de plicht om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leest u hoe LYDF met uw privacy en de door u aan LYDF toevertrouwde gegevens omgaat.

  Vastlegging persoonsgegevens

  LYDF kan om een aantal redenen uw persoonsgegevens verzamelen en vastleggen.

  • Veilig kunnen uitvoeren van onze activiteiten

  Wij vragen onze deelnemers (indien minderjarig, deelnemers en ouders/verzorgers) om specifieke en persoonlijke gegevens te verstrekken voor de uitvoering van onze activiteiten. Om de veiligheid van de deelnemers aan onze (meerdaagse) sportevenementen zo goed mogelijk te waarborgen, vragen wij naar bijzondere persoonsgegevens omtrent de gezondheid van de deelnemer.

  • Promotiedoeleinden/fondsenwerving

  Voor de promotie van onze stichting en onze activiteiten in woord en beeld via in persoon, op het web en via (social) media, bij de werving van jongeren, vrijwilligers en fondsen maken wij gebruik van beeldmateriaal (foto/video) en teksten (opgesteld door de deelnemer zelf of vanuit LYDF). Deelnemers en vrijwilligers kunnen te allen tijde tijdens activiteiten of aangeven niet gefilmd of gefotografeerd te willen worden en/of specifieke foto’s niet publiekelijk te willen maken dan wel te willen verwijderen indien eerder geplaatst.

  • Uitvoering en verbetering van onze dienstverlening

  Bijvoorbeeld door (oud-)deelnemers, (oud-)vrijwilligers en overige betrokkenen/geïnteresseerden aan te schrijven om te helpen bij events of LYDF van advies te voorzien.

  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen indien aan de orde

  Naast uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres, kan LYDF u verzoeken om andere informatie

  (die relevant en/of vereist is om de gevraagde diensten te kunnen verlenen) te verstrekken.

  Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin rondom privacy vragen

  heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@lydfoundation.com

  Wettelijke verplichtingen voor LYDF als verwerkingsverantwoordelijke

  LYDF hecht veel waarde aan de bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

  LYDF houdt zich derhalve ook strikt aan de daarvoor toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat LYDF:

  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
  • Zich beperkt tot verwerking van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
  • U expliciet om toestemming vraagt als zij die nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
  • Alle passende technische en organisatorische maatregelen treft om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
  • Geen persoonsgegevens verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
  • u met dit document inzicht wil geven in uw rechten en deze respecteert.

  Uw rechten omtrent uw gegevens

  • In geval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
  • dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
  • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen.
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
  • U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

  Bewaartermijn

  LYDF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Geheimhouding

  Alle personen die namens LYDF kennis hebben kunnen nemen van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de activiteiten (en dus conform het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt)

  zijn gebonden aan geheimhouding. Dit geldt voor zowel de bestuursleden van LYDF als voor de vrijwilligers die de activiteiten begeleiden.

  Beveiliging

  LYDF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens LYDF van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Indien daartoe aanleiding is zullen wij persoonsgegevens pseudonimiseren en/of zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens;
  • Onze bestuursleden zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Gebruik van beeldmateriaal

  Tijdens de activiteiten van LYDF worden veel mooie foto’s gemaakt. Leuke, spontane foto’s die

  actie, plezier en de sfeer van de (watersport)activiteiten uitstralen. LYDF behoudt zich het recht

  voor om deze foto’s te gebruiken voor haar publicaties (o.a. het activiteitenprogramma, website, social media en het promotiemateriaal) en t.b.v. haar doelstelling. Op het inschrijfformulier voor een activiteit kan worden aangegeven of men hier toestemming voor geeft of niet. Bij de keuze van het beeldmateriaal voor publicatie wordt gestreefd naar een goede balans tussen impressie van de activiteit en privacy van de deelnemers. Foto’s en beeldmateriaal waarop mensen herkenbaar en geprononceerd in beeld staan, worden niet gebruikt wanneer de betrokkenen daar bezwaar tegen hebben.

  Beeld en tekst op websites en sociale media van derden

  LYDF is niet verantwoordelijk voor door derden geplaatste tekst of beeldmateriaal op websites en sociale media van derden.

  Wijzigingen

  LYDF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij vertrouwen erop er samen met u uit te komen. Lukt dit onverhoopt niet, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. het privacybeleid van LYDF, dan kunt u deze richten aan: info@lydfoundation.com